Eu hypotekslansdirektivet

I direktivet EU Atex definierar de grundläggande kraven som måste genomföras av alla de produkter som ges för att utföra i explosionsfarliga områden. Relaterade normer funktionellt med regeln definierar specifika krav. Som en del av de interna reglerna avskräcka de enskilda medlemsländerna är organiserade behov som inte är klar antingen av direktiv eller genom interna standarder. De interna regler får inte utgöra strider mot bestämmelserna dyrektywny heller kan ansluta skärpa de krav som fastställs i direktivet.

https://biov-tab.eu/se/

Atex-direktivet har fastställts för att minimera risken, vilket kombineras med användningen av något resultat i de områden där den potentiellt explosiva atmosfären kan bli.Producenten har ett stort ansvar för att bestämma huruvida en viss produkt är föremål för bedömning av efterlevnaden av atex skäl och för att justera en given produkt till dessa värden.Atex-godkännande annonseras för produkter som finns i explosionsfarliga områden. Farosektorn är det sista området där ämnen, vilka explosiva blandningar kan bilda, använda eller lagra, erhålls i samband med luft. I synnerhet omfattar de flesta av dessa ämnen: vätskor, gaser, damm och brandfarliga fibrer. De kan då existera, till exempel gasoliner, alkoholer, väte, acetylen, koldamm, trädamm, zinkdamm.För utbrott av tankar i fallet då en stor del energi som kommer från en effektiv antändningskälla går in i en explosiv atmosfär. Efter att elden har inletts, når den en explosion, vilket är ett stort hot mot bostäder och människors hälsa.